Akcie

Akcie je majetkový cenný papír, který představuje podíl na základním kapitálu akciové společnosti. Tento podíl je dán nominální hodnotou, kterou má vydaná akcie. Pro akcionáře je však více důležitý kurz akcie než nominální hodnota, protože tento kurz udává aktuální hodnotu, kterou akcie má. Aby byla investice výhodná, měl by být kurz akcie vyšší než jeho nominální hodnota. Kurz je kolísavý a mění se prakticky denně. Odvíjí se od stability společnosti, od celkové ekonomické, finanční a politické situace. Závisí také na výši zisku a na dividendě, kterou akciová společnost vyplácí a také na době, kdy je tato dividenda vyplácena (čím kratší je doba do výplaty, tím vyšší je kurz akcie). Změna kurzu má hlavní dopad na velikosti majetku, který připadá akcionáři.

Majitel akcie má tři základní práva. Mezi nejvýznamnější patří právo podílet se na zisku, tedy na dividendu, dále má právo na řízení společnosti a na likvidačním zůstatku akciové společnosti. Prostředky vložené do akcií jsou nevratné – akciová společnost je zpět od akcionářů neodkoupí, možností pro akcionáře zůstává kapitálový trh, kde mohou své akcie prodat a získat své peněžní prostředky zpět.

Akciová společnost může vydávat kmenové, přednostní (prioritní) nebo zaměstnanecké akcie. Základním a nejběžnějším druhem akcií jsou kmenové akcie, které dovolují majiteli akcií zúčastnit se a hlasovat na valné hromadě. Toto hlasovací právo se odvíjí od podílu, který má akcionář – čím vyšší podíl (větší počet akcií), tím má větší počet hlasů a může ve značné míře ovlivňovat chod společnosti. Samozřejmě má i tento akcionář právo na dividendu.

Majitelé přednostních neboli prioritních akcií mají přednostní právo na výplatu dividend před majiteli kmenových akcií. Toto právo je kompenzováno ztrátou možnosti hlasování na valné hromadě. Dividendy těchto akcií jsou většinou pevně stanoveny.

Některé akciové společnosti také vydávají zaměstnanecké akcie, které jsou určeny zaměstnancům akciové společnosti proto, aby motivovaly zaměstnance k vyšším výkonům a k dosahování vyššího zisku, na kterém se díky držení akcií také podílejí. Zaměstnancům jsou tyto akcie prodávány většinou za výhodnější cenu než je běžná cena akcie na kapitálovém trhu.

Podíly na zisku společnosti – dividendy - mohou být vypláceny v různých formách. Nejčastější formou jsou peněžní dividendy, které jsou vypláceny jednorázově po skončení obchodního roku. Peněžní dividendy mohou být řádné, dodatečné, speciální a likvidační. Akciové společnosti se mohou také rozhodnout, že budou vyplácet akciové dividendy. Znamená to, že akcionář získává nové akcie společnosti zdarma (procentuálně podle počtu současně držených akcií). Další možností výplaty podílu na zisku jsou majetkové dividendy, při jejichž výplatě získává akcionář zdarma určité množství výrobků, které akciová společnost sama vyrábí, nebo může akcionář bezplatně využívat služby, které společnost provozuje (příkladem je letecké společnost, u které má akcionář letenky zdarma).