Dělení cenných papírů

Když sledujeme jakou mají cenné papíry podobu, rozdělujeme je na listinné a zaknihované.

Listinné cenné papíry jsou takové, které fyzicky existují a jejich podstata je zachycena na konkrétním nosiči – papíru. Příkladem listinných cenných papírů jsou například směnky, šeky a některé akcie a dluhopisy.

Zaknihované cenné papíry jsou pouze v elektronické podobě a jejich podstata je uložena v evidenci, která je vedena střediskem cenných papírů a je stanovena zákonem. V současné době je většina cenných papírů v zaknihované podobě.

Dalším hlediskem, podle kterého rozdělujeme cenné papíry, je forma této listiny. U tohoto hlediska především sledujeme, jak je prováděna změna majitele cenného papíru. Na trhu existují cenné papíry na doručitele, na jméno nebo na řad.

Cenné papíry na doručitele jsou charakteristické tím, že majitel není uveden na této listině a považuje se jím ten, kdo cenný papír předloží. Při změně majitele cenného papíru se pouze předá listina současnému nabyvateli. Výhoda těchto cenných papírů spočívá v tom, že jsou snadno a neomezeně obchodovatelné.

Cenné papíry na jméno nesou na své listině jméno majitele. Při každé změně majitele musí být proveden nový zápis o změně jména na cenném papíře a tato změna musí být současně schválena emitentem, který cenný papír vydal. Z těchto důvodů jsou tyto cenné papíry hůře obchodovány na trhu.

Cenné papíry na řad jsou kombinací dvou předchozích forem. Jméno majitele je sice uvedeno na cenném papíře, ale jeho změna lze provádět jednodušeji díky rubu cenného papíru, kde se nové jméno vepíše, a to bez souhlasu emitenta.

Poslední hledisko, které je nutno zmínit, je podle délky držení cenného papíru. Tady rozdělujeme cenné papíry kapitálového trhu a peněžního trhu. Na kapitálovém trhu se setkáváme s dlouhodobými cennými papíry, které mají existenční dobu delší než jeden rok. Patří sem majetkové cenné papíry (akcie a podílové listy) a úvěrové cenné papíry (obligace a hypoteční zástavní listy). Na peněžním trhu jsou krátkodobé cenné papíry, jejichž splatnost je do jednoho roku a patří sem například šeky a směnky.

Můžeme se setkat také s dalším dělením cenných papírů, například podle emitenta (soukromé a veřejné), podle oběhuschopnosti (cirkulační a ukládací), podle práva, k němuž jsou cenné papíry zřízeny (hlavní a vedlejší) a další dělení.