Cenné papíry peněžního trhu

Na peněžním trhu se setkáváme s krátkodobými cennými papíry, které jsou splatné do jednoho roku. Především jsou tyto cenné papíry používány pro rychlou a krátkodobou potřebu peněžních prostředků. Protože tato investice pro většinu majitelů představuje malé riziko, je nutné počítat i s nižším výnosem. Velkou výhodou těchto finančních instrumentů je jejich vysoká likvidita - jejich schopnost přeměnit se na hotové peníze a tudíž jsou velmi dobře obchodovatelné na trzích.

Peněžní trh nepředstavuje nějaké specifické místo, kde se obchoduje s cennými papíry, jako tomu bývá např. u kapitálového trhu, ale je realizován zejména díky zprostředkovatelům. Zprostředkovateli cenných papírů peněžního trhu mohou být finanční ústavy (především banky), makléři, agenti a další prodávající. Nesmíme zapomenout také na kupující, kteří se z velké části podílejí na tvorbě trhu.

Nejvýznamnější pozici na peněžním trhu zaujímá mezibankovní trh, protože se zde realizuje nejvíce objemů transakcí. Jde o operace mezi bankami, které si navzájem půjčují peněžní prostředky nebo mají smluvené jiné finanční obchody. Řadíme zde i obchody mezi bankou a Českou národní bankou, kdy si banka může své přebytečné likvidní prostředky uložit u centrální banky a na oplátku od ní získá cenné papíry. V době splatnosti této transakce, která obvykle trvá čtrnáct dní, získá banka zpět své vložené prostředky a navíc i úrok, který je odvíjen od aktuálního sazebníku České národní banky a je označována jako repo sazba. Tato sazba významným způsobem ovlivňuje efektivitu celého peněžního trhu.

Cenných papírů na peněžním trhu je spousta. Nejčastějšími z nich jsou směnky a šeky.

Důležitými a hojně používanými nástroji jsou depozita, která představují termínované vklady na účtech pro velmi krátká období s obvykle pevným úrokem.

Mezi cenné papíry peněžního trhu také patří depozitní certifikáty, které vydávají banky ve snaze získat krátkodobé prostředky. Mají vyšší úrokovou sazbu než běžné termínované vklady, a proto lákají potencionální investory, kteří však musejí mít k dispozici větší množství finančních prostředků, protože nominální hodnota certifikátů je vysoká.

Do této skupiny cenných papírů také zařazujeme státní pokladniční poukázky, které vydává Ministerstvo financí a pokladniční poukázky České národní banky. Tyto poukázky jsou krátkodobými dluhopisy s vysokou nominální hodnotou (jeden milion Kč) a vydávané pouze v elektronické podobě. Avšak ještě vyšší nominální hodnoty, které dosahují více jak deset milionů Kč, nesou komerční papíry, které jsou emitovány velkými společnostmi. Tyto podnikové směnky mají velmi nízkou likviditu, ale na oplátku nám přinášejí vysoký výnos.