Hypoteční zástavní listy

Hypoteční zástavní listy jsou úvěrové cenné papíry, jedny z forem dluhopisů. Tyto dluhopisy vydávají hypoteční banky k získání prostředků na poskytování hypotečních úvěrů, které jsou kryty zástavou této nebo jiné nemovitosti. Klienti, kteří žádají o úvěr, mohou také využít možnost náhradního krytí, které je však omezeno pouze na velice likvidní a málo rizikové prostředky, jako jsou státní dluhopisy, hotovost a vklady na účtech u České národní banky.

Hypoteční zástavní listy má právo vydávat pouze banka, která získá povolení (licenci) od České národní banky. Další důležitou podmínkou je, že banka nesmí přijmout zajištění zástavním právem k nemovitosti, jejíž hodnota by činila méně než 70 % nominální hodnoty vydaného listu. Emitující banka vydává hypoteční zástavní listy až po vkladu zástavního práva k nemovitosti do katastru nemovitostí.

Tyto dluhopisy jsou jedny z nejbezpečnějších cenných papírů na trhu, protože mají nízké riziko, které je zabezpečeno splátkami hypotečních úvěrů, zástavou nemovitosti a také jištěno bankou, která tyto listy vydala. Vzhledem k dokonalému jištění jsou tyto dluhopisy méně úročeny oproti jiným dluhopisům, ale ani to nebrání konzervativnějším investorům v pořízení hypotečních zástavních listů, které mají stejnou jistotu jako vkladní knížky nebo státní dluhopisy, avšak obvykle s vyšším výnosem. Jsou určeny i drobným vkladatelům, protože nominální hodnota některých listů je nízká (kolem 10 000 Kč).

Investoři si mohou hypoteční zástavní listy pořídit na pobočkách bank, které tyto dluhopisy vydávají, ale také na burzách a v RM-systému, kde se běžně obchoduje s těmito cennými papíry. Hypoteční zástavní listy jsou emitovány pouze v zaknihované podobě, takže investor nemá k dispozici žádný list, který by dokazoval jeho pořízení, ale je zapsán v evidenci, kterou vede Středisko pro cenné papíry. Při nákupu je důležitá tržní cena dluhopisu, která je tradičně vyšší než nominální hodnota listu. Tržní cena je závislá na nabídce a poptávce po hypotečních zástavních listech. Pokud je v ekonomice zaznamenán pokles úrokových sazeb, poptávka po listech roste (protože tyto listy mají zpravidla pevný úrok) a s ní i cena. Naopak při růstu inflace se investice stávají nevýhodnými a cena hypotečních zástavních listů klesá. Při koupi také investor musí počítat s alikvotním úrokovým výnosem, který představuje pro prodávajícího ztrátu úroků, které by do doby splatnosti mohl získat, a proto tuto ztrátu kompenzuje s vyšší cenou pro investora.

Nutnou zmínkou pro potencionální zájemce o hypoteční zástavní listy je, že jsou osvobozeny od daně z příjmů z důvodů podpory prodeje listů.