Šeky

Šeky jsou krátkodobé cenné papíry, které spadají do peněžního trhu a jsou jedním z nástrojů platebního styku. Šek je výstavcův písemný příkaz, který dává své bance (v této situaci je banka šekovník), aby z jeho účtu vyplatila peněžní prostředky osobě, která předloží šek nebo je na šeku uvedena. Tento majitel šeku obdrží od banky určitou částku v hotovosti na přepážce nebo v bezhotovostní formě na svůj účet. Aby mohlo dojít k bezhotovostnímu proplacení, musí obsahovat šek označení „jen k zúčtování“. Výhodou šeků je jejich snadná převoditelnost na jinou osobu, jsou tedy určené k oběhu a představují pohledávku majitele vůči výstavci šeku.

Každý šek musí mít předepsané náležitosti. Musí obsahovat slovo „šek“ nejen v nadpisu, ale také v souvislém textu a to v jazyce, ve kterém je šek vystavován. Dále musí být v šeku uveden bezpodmínečný příkaz o zaplacení, jméno dlužníka a jméno toho, kdo má šek proplatit (jméno banky) a místo placení, datum a místo vystavení a podpis výstavce. Jestliže se jedná o šek na jméno, musí být na šeku uveden a podepsán také věřitel. Nejdůležitější položkou na šeku je však částka, která je zde uvedena slovně i v korunách a splatnost šeku, do kdy může být proplacen. Jestliže je šek vystavený a splatný ve stejné zemi, tak je platný 8 dní, v různých státech stejného kontinentu platí 20 dní a v různých světadílech je tato lhůta až 70 dní. Podle všeobecných obchodních podmínek nesmí být vystaven šek, který je nekrytý, což znamená, že na účtu, ze kterého má být šek proplacen, není dostatek peněžních prostředků. Takovýto nekrytý šek je soudně stíhán.

Podle výstavce rozdělujeme šeky na dva druhy – na soukromý a bankovní. Soukromé šeky vystavují fyzické nebo právnické osoby, které mají svůj účet v bance. Vystavují je svým věřitelům, kteří si mohou tento šek nechat proplatit v bance, která je na šeku uvedena. Na pobočce nejdříve zjistí, zda je šek krytý a poté vyplatí uvedenou částku na šeku předkladateli.

Bankovní šeky vystavuje banka pro jinou banku, která má povinnost vyplatit šek majiteli v hotovosti nebo zúčtováním na účet. Obě banky mají na takovéto činnosti uzavřeny obchodní transakce.

Nejčastěji se můžeme setkat s cestovními šeky. Tyto šeky mají předtištěnou částku (svou nominální hodnotu) a jsou emitovány bankami. Pracovníci poboček musejí dbát na to, aby byl při prodeji šek řádně podepsán kupujícím klientem, který má založen účet u této banky. Získané cestovní šeky pak klienti používají v platebním styku a jsou povinni je chránit před ztrátou a zneužitím.