Dluhopisy

Dluhopis je úvěrový cenný papír, který představuje dlouhodobý závazek emitenta (dlužníka) vůči majiteli tohoto cenného papíru. Dlužník tyto dluhopisy vydává, aby získal prostředky, které potřebuje ke své činnosti. Ten, kdo získá cenný papír se stává majitelem (investorem) a po celou dobu držení dluhopisu má nárok na výplaty úroků a na vrácení nominální hodnoty dluhopisu v době splatnosti. Může se stát situace, kdy investor nechce čekat na vypršení doby splatnosti dluhopisu – tedy na vyplacení nominální hodnoty od emitenta, a tento cenný papír nabídne na kapitálovém trhu za cenu, která je odvozena od aktuálního kurzu dluhopisu. Tento kurz je udáván v procentech z nominální hodnoty. Příkladem je prodej dluhopisu s nominální hodnotou 1000 Kč a kurzem 110%, ze kterého nám vyplývá tržní hodnota 1100 Kč.

Trhy s dluhopisy jsou rozsáhlé, dokonce i více než akciové trhy. Je to z důvodu, že dluhopisy jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších investic na trhu vůbec (i když výnos z nich je menší). Jejich doba splatnosti je pevně stanovená a splátky úroků, které vyjadřují pro investora výnos, jsou také přesně časově vymezeny. S držením dluhopisů neplynou majiteli práva rozhodovat a zasahovat do hospodaření emitenta, který cenný papír vydal. Můžeme se na trhu také setkat s názvem obligace místo dluhopisu.

Dluhopis musí mít předepsané náležitosti, aby se mohl stát cenným papírem obchodovatelným na trhu. Musí obsahovat název, druh obligace a jeho číselné označení, jméno emitenta, který tento dluhopis vydal, nominální hodnotu dluhopisu a stanovení termínů, způsobu a místa úhrady splátek úroků, na které má investor právo, datum a místo vydání dluhopisu a také schválení vydání tohoto dluhopisu od Komise pro cenné papíry.

Je několik druhů dluhopisů, se kterými se můžeme setkat. Rozdělujeme dluhopisy podle emitenta, podle výnosu a dalších zvláštních druhů.

Když se bavíme o rozdělení podle emitenta, existují na trhu podnikové dluhopisy, které vydávají podniky, které potřebují peněžní prostředky ke své činnosti, bankovní dluhopisy emitované bankami k získání prostředků k poskytování úvěrů klientům, komunální dluhopisy, které vydávají obce, když potřebují prostředky k financování výstavby například koupališť a kanalizace, státní dluhopisy, které emituje stát ke krytí deficitního rozpočtu.

Dluhopisy mohou mít různý způsob stanovení úroku (výnosu), a proto je dále dělíme na dluhopisy s pevně stanoveným výnosem, kde je úroková sazba dluhopisu pevně stanovená po celou dobu platnosti a na dluhopisy s proměnlivým výnosem, kde je úrok pohyblivý a závislý na změně úrokové sazby stanovené Českou národní bankou. Může existovat také kombinovaný dluhopis, který v sobě nese jak fixní úrok, tak i pružný úrok.

Zvláštními druhy dluhopisů jsou prioritní a vyměnitelné dluhopisy. Prioritní dluhopisy mohou vydávat pouze akciové společnosti, protože když je v době splatnosti dluhopisu zvyšován základní kapitál vydáváním akcií, má majitel dluhopisu prioritní právo na nákup těchto akcií. Také vyměnitelné dluhopisy vydává akciová společnost, která se zavazuje majiteli vyměnit dluhopis za akcii, když o ni projeví zájem.